Cheserem, Leonard K., University of Nairobi, Kenya