Ngure, Kenneth, Kenyatta National Hospital, Nairobi, Kenya, Kenya