Gabrielli, Giuseppe, University of Napolis Federico II, Italy